Xocolata Jolonch és una empresa dedicada des de 1770 a la producció artesanal de xocolata, especialment la típica xocolata a la pedra, considerada una varietat autòctona d'Agramunt (Lleida). La producció de Xocolata Jolonch sempre ha estat artesanal i amb ingredients de qualitat i proximitat, sent la fàbrica de xocolata en funcionament més antiga del món.

Els seus productes i activitats principals són:

 • L'elaboració de torrons i xocolates
 • L'elaboració de fruita seca amb xocolata i productes varis de xocolata.

Com a part del grup de Torrons Vicens SL, Xocolata Jolonch és una organització amb responsabilitat social, compromesa amb la qualitat i seguretat alimentària, que treballa segons objectius de millora contínua per a aconseguir la satisfacció del client.

A més, l'organització està compromesa amb el medi ambient i la importància de realitzar una gestió ambiental adequada per a preservar l'entorn i afavorir el desenvolupament sostenible.

La Gerència de Xocolata Jolonch estableix, declara i assumeix els següents principis:

 1. La qualitat i innocuïtat final del producte lliurat al client és el millor resultat de les accions planificades i sistematitzades de prevenció, detecció, correcció i millora contínua durant els processos.
 2. Les exigències contractuals, legals, els desitjos i expectatives dels clients són els criteris per a establir el patró de la qualitat i innocuïtat dels nostres productes
 3. La Gerència es compromet amb la formació i la capacitació de tot el personal, perquè aquest es responsabilitzi de la qualitat i innocuïtat del seu treball. Vetllar per una contínua i permanent actualització dels nostres recursos, tant tecnològics com, sobretot, del nostre personal, fomentant polítiques de formació contínua professional que els permetin avançar en els seus coneixements al ritme al que ho fa el nostre sector.
 4. Establir valors, creences i normes compartides que afecten la cultura i forma de conducta de tota l'organització perquè tots els empleats es tornin instintivament conscients dels elements necessaris per a produir productes segurs i de qualitat.
 5. Compromís de garantir la màxima seguretat alimentària, complint amb els requeriments d'innocuïtat aplicables, inclosos els mútuament acordats amb els clients i els requeriments legals i reglamentaris.
 6. Identificar, avaluar i registrar els riscos i les oportunitats i establir mesures per a controlar els efectes que d'ells es deriven segons el context en el qual es desenvolupen les seves conseqüències.
 7. Transmetre als nostres subministradors les mateixes exigències de qualitat i innocuïtat que en els treballs propis, així com uns altres possibles requisits que hagin d'observar.
 8. Demostrar a les parts interessades (Clients, Entitats de Certificació, etc.), quan escaigui, a través d'evidències objectives, els nivells de qualitat i innocuïtat aconseguits, mitjançant la documentació sistemàtica i ordenada de les activitats realitzades.
 9. Compromís de millorar contínuament l'eficàcia i complir amb els requisits del Sistema de Qualitat i seguretat alimentària.

Gerència es compromet a aportar els recursos necessaris per a implantar un sistema de gestió d'acord amb l'estàndard IFS, impulsar la implantació de la política, garantir la seguretat, legalitat i autenticitat dels seus productes, així com per a la consecució dels objectius de qualitat i seguretat alimentària aprovats per aquest.

Aquesta política proporciona el marc de referència per a l'establiment i revisió dels objectius de Qualitat i seguretat alimentària.

És voluntat de la Gerència que la declaració de la política sigui comunicada a totes les parts interessades i es compromet a mantenir la seva adequació contínua.